[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1577707496430{background-image: url(https://www.ip-connected.nl/wp-content/uploads/2019/12/datacenter_non.jpg?id=503) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” z_index=””][vc_column][vc_empty_space height=”200px” css=”.vc_custom_1577117913141{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;}” el_class=”empty-space-banners-mob”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”center” css_animation=””][vc_column_inner][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”310″ img_size=”full” alignment=”center” qode_css_animation=”” el_class=”bullit-tel mobile-hide”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”” el_class=”mobile-hide”][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1576771422523{padding-right: 7px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”100px” css=”.vc_custom_1576587087513{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”center” background_image_as_pattern=”without_pattern” z_index=””][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_row_inner row_type=”row” type=”grid” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″ css=”.vc_custom_1575890378662{padding-right: 5% !important;}”][vc_column_text]HOOFDSTUK II – Aanvullende Voorwaarden

 

Onderdeel A – Toegang tot het internet

 

Artikel 26 – Toepasselijkheid

 

De bepalingen van dit Onderdeel A van de Aanvullende Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten aan de hand waarvan aan Opdrachtgever door Leverancier toegang tot het internet wordt verschaft.

 

Artikel 27 – Faciliteiten, IP-adressen en andere codes

 

27.1 Opdrachtgever dient te beschikken over de voor toegang tot het internet geschikte faciliteiten zoals maar niet beperkt tot adequate infrastructuur, apparatuur en programmatuur.

 

27.2 Leverancier zal in het kader van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever één of meer IP-adressen inzetten. Uitsluitend Leverancier bepaalt of aan Opdrachtgever een statisch of een dynamisch IP-adres ter beschikking wordt gesteld. Leverancier bepaalt het formaat en de standaard van de IP-adressen.

 

27.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de IP-adressen enkel en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze worden ingezet en nimmer op enigerlei wijze misbruikt worden.

 

27.4 Leverancier verstrekt aan Opdrachtgever de codes en instellingen die nodig zijn om vanuit het (computer)systeem van Opdrachtgever toegang te bewerkstelligen met internet. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de juiste invoering van deze codes.

 

27.5 Enkel indien Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen heeft Leverancier de verplichting een eventuele storing op te lossen.

 

27.6 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen zal Leverancier zich inspannen één of meer (huur)lijnen van een tussen Partijen schriftelijk overeengekomen capaciteit aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Leverancier zal een verzoek van Opdrachtgever tot vergroting van de capaciteit van een (huur)lijn steeds welwillend in overweging nemen, doch Leverancier staat er niet voor in dat een dergelijk verzoek in alle gevallen wordt ingewilligd. Leverancier is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen indien hij een zodanig verzoek inwilligt.

 

Artikel 28 – Domeinnamen

 

28.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de Dienstverlening van Leverancier op grond van de Overeenkomst niet begrepen het aanvragen en/of het (laten) registreren van één of meer domeinnamen bij een daarvoor in aanmerking komende instantie.

 

28.2 Leverancier staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.

 

28.3 Leverancier is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van Opdrachtgever niet door Leverancier is geregistreerd.

 

Artikel 29 – Misbruik van internet

 

29.1 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Leverancier gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Leverancier gerechtigd is naar keuze de toegang tot het internet onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd indien Opdrachtgever onrechtmatig handelt jegens derden aan Opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Leverancier te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Leverancier jegens Opdrachtgever. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

 

29.2 Het is Opdrachtgever in ieder geval verboden handelingen en/of gedragingen te ontplooien die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de “Nettiquette” (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en toekomstige aan- passingen hiervan), de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden. Hieronder vallen in ieder geval: spamming, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van derden, seksuele of andere vormen van intimidatie of lastig vallen van personen, E-mail bombing, hacken en deelnemen aan distributed denial of service attacks, dan wel hiermee gelijk te stellen handelingen.

 

29.3 Leverancier heeft steeds het recht redelijke beperkingen te stellen aan de transmissiesnelheden en de hoeveelheden dataverkeer van Opdrachtgever, met name in gevallen zoals in dit artikel genoemd.

 

Onderdeel B – Telefonie

 

Artikel 30 – Toepasselijkheid

 

De bepalingen van dit Onderdeel B van de Aanvullende Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op het gebied van vaste en/of mobiele telecommunicatiediensten.

 

Artikel 31 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 

De Overeenkomst ter zake vaste en/of mobiele telecommunicatiediensten komt tot stand op het moment van schriftelijke acceptatie door Leverancier van de door Opdrachtgever ingevulde en ondertekende offerte.

 

Artikel 32 – Duur van de Overeenkomst

 

32.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een minimumduur van één (1) jaar, tenzij met Opdrachtgever schriftelijk een andere periode tegen nader vast te stellen voorwaarden is overeengekomen.

 

32.2 De Overeenkomst kan tegen en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand door Opdrachtgever dan wel Leverancier worden opgezegd. Aan de opzegging door Opdrachtgever kunnen kosten verbonden zijn.

 

32.3 De Overeenkomst kan te alle tijden door Leverancier worden opgezegd, indien de overeenkomst tussen Leverancier en de exploitant ten aanzien van de aansluiting op het vaste en/of mobiele net wordt opgezegd dan wel wordt gewijzigd vanwege technische redenen, alsmede indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of sprake is van een wijziging in eigendomsverhoudingen.

 

Artikel 33 – Vaste en mobiele aansluiting

 

33.1 Een vaste aansluiting zal, tenzij anders overeengekomen, zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst in dienst worden gesteld, doch uiterlijk binnen negentig (90) werkdagen. Een mobiele aansluiting zal, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst, in dienst worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Indien het voor Leverancier in redelijkheid niet mogelijk is binnen die termijn de aansluiting te laten plaatsvinden, zal met Opdrachtgever schriftelijk een nadere termijn worden overeengekomen.

 

33.2 Indien Opdrachtgever reeds aangesloten is op het vaste net en/of het mobiele net van een exploitant en het mogelijk is om deze verbinding over te dragen aan Leverancier, dan zal daartoe schriftelijke toestemming van de betreffende exploitant en Leverancier moeten zijn verkregen. In dat geval zal de aansluiting door Leverancier in dienst worden gesteld vanaf het moment dat de desbetreffende exploitant deze overdracht heeft geaccepteerd. Deze acceptatie wordt in ieder geval geacht te hebben plaatsgevonden op de datum die is genoemd in de door de exploitant, of diens vertegenwoordigende partij, aan Opdrachtgever verzonden slotnota.

 

Artikel 34 – Vaste Telecommunicatie

 

34.1 In geval Leverancier op grond van de Overeenkomst een vaste telecommunicatiedienst verleent, verstrekt Leverancier de (huur)lijnen, apparatuur en Diensten overeenkomstig de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties.

 

34.2 Apparatuur die ten behoeve van een lijn of dienst wordt geplaatst bij Opdrachtgever, blijft eigendom van Leverancier.

 

34.3 Indien Opdrachtgever eigen apparatuur verbindt met de door Leverancier geleverde aansluitingen zal Opdrachtgever er voor zorg dragen dat deze apparatuur voldoet aan de bij of krachtens wet gestelde eisen.

 

34.4 Ingeval Opdrachtgever een wijziging of verplaatsing van zijn vaste aansluiting wenst, zal hij Leverancier schriftelijk verzoeken daaraan mee te werken. Leverancier zal aan een zodanig verzoek zijn medewerking niet op onredelijke gronden onthouden. Leverancier kan aan inwilliging van een zodanig verzoek steeds (financiële) voorwaarden verbinden.

 

Artikel 35 – Mobiele telecommunicatie

 

35.1 Indien Leverancier op grond van de Overeenkomst een mobiele telecommunicatiedienst verleent, zal hij per afgesproken eindgebruiker een simkaart met bijbehorend telefoonnummer en beveiligings- en toegangscodes verstrekken.

 

35.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd een aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde simkaart te vervangen en/of om te ruilen voor een nieuwe simkaart, in verband met de wijziging van de technische eigenschappen van de desbetreffende simkaarten of in verband met technische veroudering van de desbetreffende simkaart, mits de dienst voor Opdrachtgever beschikbaar blijft.

 

35.3 Opdrachtgever is verplicht de simkaart en de verstrekte en zelf gekozen beveiligings- en toegangscodes zorgvuldig onder zich te houden en er voor in te staan dat de simkaart en codes niet in handen komen van een ongeautoriseerd persoon. Bij verlies van de simkaart of de beveiligings- en toegangscodes zal Opdrachtgever Leverancier hiervan met uiterste spoed schriftelijk op de hoogte stellen, waarna Leverancier op verzoek van Opdrachtgever de simkaart zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is buiten gebruik zal stellen. Opdrachtgever is alle gemaakte kosten die verband houden met het gebruik van de simkaart verschuldigd tot en met het moment dat het verzoek tot buitengebruikstelling Leverancier heeft bereikt.

 

35.4 Leverancier is gerechtigd de instellingen van de simkaart (remote) te wijzigen. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een blokkering van apparatuur, waaronder in ieder geval uitdrukkelijk begrepen een simlock, te deblokkeren of te laten deblokkeren.

 

35.5 De simkaart blijft eigendom van de exploitant van het mobiele net. Opdrachtgever is verplicht de simkaart na beëindiging van de Overeenkomst aan Leverancier te retourneren of deze op diens verzoek te vernietigen, behoudens indien Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 36 – Nummertoekenning en nummerbehoud

 

36.1 Leverancier stelt aan Opdrachtgever voor iedere aansluiting één of meer telefoonnummers ter beschikking, behoudens indien een telefoonnummer dat reeds bij Opdrachtgever in gebruik is door Leverancier als bruikbaar nummer wordt geaccepteerd.

 

36.2 Indien Opdrachtgever reeds één of meer telefoonnummers ter beschikking heeft, kan Opdrachtgever op de bij Leverancier gebruikelijke wijze een verzoek tot nummerbehoud indienen. Leverancier zal dit verzoek in ieder geval weigeren indien blijkt dat de Overeenkomst met de desbetreffende exploitant van de telecommunicatiediensten niet kan worden beëindigd, dan wel indien deze exploitant medewerking aan het nummerbehoud onthoudt. Leverancier is gerechtigd een vergoeding voor het nummerbehoud in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

36.3 Leverancier is gerechtigd om ten gevolge van wet- of regelgeving of om andere redenen die een nummerwijziging noodzakelijk maken telefoonnummers te wijzigen of in te trekken. Leverancier zal een nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan drie (3) maanden nadat de wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever bekend is gemaakt, tenzij een eerdere wijziging noodzakelijk is. Leverancier is wegens een nummerwijziging nimmer aansprakelijk.

 

36.4 Opdrachtgever zal de telefoonnummers slechts gebruiken overeenkomstig de wet.

 

36.5 Opdrachtgever kan bij het einde van de Overeenkomst Leverancier schriftelijk verzoeken het gebruikte telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder van telecommunicatiediensten die met Leverancier afspraken heeft gemaakt omtrent nummerbehoud.

 

36.6 Leverancier is steeds gerechtigd om een ter beschikking gesteld telefoonnummer te wijzigen, bijvoorbeeld wegens verhuizing van Opdrachtgever naar een andere locatie.

 

Artikel 37 – Gebruik van de mobiele aansluiting

 

37.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere mobiele apparatuur te gebruiken dan apparatuur waarvan door of namens de desbetreffende exploitant dan wel de Minister van Verkeer en Waterstaat is aangegeven dat deze is goedgekeurd als randapparatuur. Alle gevolgen van het gebruik van apparatuur, die niet aan het gestelde in dit lid voldoet, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor Opdrachtgever.

 

37.2 Opdrachtgever staat in voor al het gebruik dat van zijn aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

37.3 In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van Opdrachtgever van de mobiele apparatuur dan wel de simkaart, kan Opdrachtgever Leverancier verzoeken de aansluiting te blokkeren. Blokkering vindt plaats op de dag van melding. Opdrachtgever is de in het vorige lid genoemde gesprekskosten slechts verschuldigd tot en met het moment dat het verzoek tot blokkering Leverancier heeft bereikt.

 

37.4 Opdrachtgever kan slechts gebruik maken van de mogelijkheid om zijn aansluiting te gebruiken in een ander land (zogenaamde roaming) in de gevallen waarin Leverancier dit heeft aangegeven.

 

Artikel 38 – Buitengebruikstelling aansluiting

 

38.1 Leverancier is gerechtigd één of meer aansluitingen – al dan niet tijdelijk – geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of mededeling buiten gebruik te stellen indien Opdrachtgever dit verzoekt of indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt of Opdrachtgever anderszins dusdanig de belangen van Leverancier schaadt dat van Leverancier in redelijkheid niet verlangd kan worden dat de aansluiting in dienst wordt gehouden of indien Leverancier gerede twijfel heeft over toekomstige betalingen van haar facturen. Opdrachtgever blijft gedurende de buitengebruikstelling de vaste (periodieke) kosten verschuldigd.

 

38.2 Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt als gevolg van het gebruik van de aansluiting of van de aangesloten mobiele apparatuur door Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht aan de door Leverancier te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk is kan Leverancier de aansluiting zo nodig onverwijld (tijdelijk) buiten gebruik stellen.

 

38.3 Buiten het bepaalde in de vorige artikelleden is Leverancier steeds gerechtigd (mobiele) aansluitingen, om welke andere reden dan ook, tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. Leverancier zal indien mogelijk Opdrachtgever hiervan van te voren op de hoogte stellen en de duur redelijkerwijs beperken.

 

38.4 Leverancier is wegens een buitengebruikstelling nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of kosten.

 

38.5 Leverancier zal slechts op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever de dienstverlening hervatten nadat Opdrachtgever binnen een door Leverancier gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Leverancier kan hieraan voorwaarden verbinden en kan hiervoor heraansluitingkosten in rekening brengen.

 

Artikel 39 – Storingen

 

39.1 Indien Opdrachtgever tijdens het gebruik van de aansluiting een storing ervaart, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan Leverancier mede te delen. Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan Leverancier bekend zijn geworden onderzocht en naar beste weten opgeheven.

 

39.2 De kosten voor storingsonderzoek en kosten van het opheffen van de storing komen niet voor rekening van Opdrachtgever tenzij uit onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in de mobiele apparatuur, de verbindingen of andere faciliteiten die door Opdrachtgever worden gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen van Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst en/of enige toepasselijke schriftelijke bepaling, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van Leverancier.

 

Artikel 40 – Tarieven

 

40.1 Opdrachtgever is aan Leverancier vergoedingen verschuldigd volgens de daarvoor vastgestelde en bekend gemaakte tarieven, periodieke verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de vaste en/of mobiele aansluiting. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

 

40.2 Voor zover maandelijkse verschuldigde bedragen niet over een volle kalendermaand beschikbaar zijn, wordt voor elke dag 1/30 (zegge: één/dertigste) deel van het maandbedrag in rekening gebracht.

 

40.3 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen als bedoeld in het vorige lid zijn uiteindelijk de gegevens van Leverancier beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. Leverancier dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd mag worden.

 

40.4 De door Leverancier gehanteerde tarieven kunnen te allen tijde door Leverancier worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na de bekendmaking aan Opdrachtgever. Bekendmaking geschiedt door verzending per gewone post aan het factuuradres van Opdrachtgever dan wel per e-mailbericht. Deze wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van de bestaande Overeenkomst.

 

Artikel 41 – Betaling

 

41.1 Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling van eenmalige en periodiek verschuldigde bedragen te verlangen. Gebruiksafhankelijke bedragen zijn verschuldigd vanaf de datum dat zij in rekening worden gebracht. Niettemin is Leverancier gerechtigd om, indien hiertoe naar haar mening aanleiding bestaat, een voorschot te verlangen voor gebruiksafhankelijke bedragen ter hoogte van het gemiddelde over een periode van zes (6) maanden verschuldigde bedrag. Een dergelijk voorschot, indien en voor zover in rekening gebracht, wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke afrekening over de betreffende periode.

 

41.2 Leverancier brengt de verschuldigde bedragen door middel van een nota aan Opdrachtgever in rekening. Betaling is per omgaande verschuldigd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt per automatische incasso tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen.

 

41.3 Nota’s worden in beginsel periodiek verzonden. In bijzondere omstandigheden (zoals bij zeer veel mobiel en/of vast verkeer in een beperkte periode) kunnen tussentijdse nota’s worden gezonden.

 

Artikel 42 – Verstrekking informatie

 

42.1 Leverancier is wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Klant of enige derde, indien die voortvloeit uit de medewerking aan een zodanig verzoek.

 

42.2 Leverancier is genoodzaakt nummerinformatie uit te wisselen met andere dienstverleners voor de afwikkeling van het telecommunicatieverkeer. Leverancier staat niet in voor de naleving van relevante wet- en regelgeving door andere aanbieders.

 

Artikel 43 – Aansprakelijkheid

 

43.1 Opdrachtgever erkent dat de uitvoering van telecommunicatiediensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren (gebouwen, tunnels e.d.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de inter-connectie en problemen met de door Opdrachtgever gebruikte programmatuur. Leverancier is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens Klant aansprakelijk voor schade of kosten.

 

43.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het niet of niet goed functioneren van de vaste en/of mobiele telecommunicatiedienst, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van opzet, grove schuld en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier. De aansprakelijkheid van Leverancier krachtens dit artikellid is evenwel te allen tijde beperkt tot directe schade tot een maximum van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro). Leverancier is voorts nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook.

 

43.3 Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade of verlies die is toe te rekenen aan Opdrachtgever en/of de desbetreffende exploitant van het vaste en/of mobiele net.

 

43.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Leverancier lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en/of enige toepasselijke schriftelijke bepaling, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van Leverancier en vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden als gevolg daarvan.

 

Onderdeel C – Datacenterdiensten

 

Artikel 44 – Toepasselijkheid

 

44.1 De bepalingen van dit Onderdeel C van de Aanvullende Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op het gebied van Datacenterdiensten, zoals maar niet beperkt tot hostingdiensten.

 

44.2 Onder hostingdiensten worden onder meer verstaan hosting van websites, kantooromgevingen en hosting van telefoondiensten.

 

Artikel 45 – Dienstverlening

 

45.1 Leverancier zet zich als een goed dienstverlener in om aan Opdrachtgever, tegen de overeengekomen voorwaarden en tarieven, toegang te verlenen tot informatie van Opdrachtgever vanaf het Internet voor de in de Overeenkomst bepaalde Dienst(en) en hiertoe de verbindingen tussen de server en het Internet in stand te houden.

 

45.2 De Overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

45.3 Leverancier garandeert niet dat een Dienst altijd beschikbaar en bereikbaar is. Indien de Dienst van de Klant door een storing in de Server(s) onbereikbaar is geworden, dan zal Leverancier ernaar streven dat de Dienst binnen twaalf (12) uur weer bereikbaar zal zijn.

 

45.4 Opdrachtgever zal op zorgvuldige wijze gebruik maken van de Dienst en alle voorschriften en gegeven aanwijzingen met betrekking tot gebruik van de Dienst in acht nemen. Indien zulks naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk is, kan Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst zo nodig met onmiddellijke ingang, opschorten. Het recht hiertoe zal in ieder geval bestaan zodra Leverancier door derden op redelijke gronden (ter beoordeling van Leverancier) wordt verzocht om de toegang van Opdrachtgever tot het Internet of de toegang tot de in het kader van de Dienst verstrekte opslagruimte te blokkeren.

 

Artikel 46 – Wijzigingen Dienstverlening

 

46.1 Leverancier is gerechtigd wijzigingen in de door zijn voor de Dienst gebruikte netwerken en netwerkelementen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Opdrachtgever. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging een aanmerkelijke aanpassing zal vereisen van de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde apparatuur en/of programmatuur, zal Leverancier deze wijziging binnen een redelijke termijn voor de invoering daarvan in een bekendmaking kenbaar maken.

 

46.2 Leverancier is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in IP-adressen, login-procedures en andere relevante parameters van de hosting. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt, desgewenst via een hiertoe aangewezen webpagina. Kosten die uit genoemde wijzigingen voor Opdrachtgever voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 47 – Schijfruimte

 

47.1 Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Opdrachtgever zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het doel dat in de Overeenkomst is genoemd.

 

47.2 De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

47.3 Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door Opdrachtgever is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Leverancier een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 48 – Toegang tot internet

 

Indien de Overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Leverancier met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door Leverancier gehoste Dienst(en). Leverancier is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of die van derden. Onderdeel A van deze Aanvullende Voorwaarden is dan van toepassing op de toegang tot het internet.

 

Artikel 49 – Domeinnaam

 

49.1 Indien Leverancier op grond van de Overeenkomst Dienst(en) voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal Leverancier een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand stellen. Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten.

 

49.2 Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Leverancier gebruikelijke tarieven verschuldigd.

 

49.3 Leverancier staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.

 

49.4 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van Opdrachtgever niet door Leverancier is geregistreerd.

 

49.5 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de Overeenkomst ook het aan Klant ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

 

Artikel 50 – Verhuizing van Dienst

 

Slechts indien schriftelijk overeengekomen zal Leverancier bij of na het einde van de Overeenkomst, tegen betaling door Opdrachtgever van een dan door Leverancier te bepalen vergoeding alsook met inachtneming van alle andere dan door Leverancier bepaalde condities, meewerken aan het overzetten van de overeengekomen en door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde Dienst naar Opdrachtgever of naar een andere Leverancier van soortgelijke diensten.

 

Onderdel D – Remote & Online

 

Artikel 51 – Toepasselijkheid

 

51.1 De bepalingen van dit Onderdeel D van de Aanvullende Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op het gebied van Application Service Provision (ASP) en Software as a Service (SaaS) en onderhoud van programmatuur.

 

51.2 Onder ASP en SaaS wordt het door Leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

 

Artikel 52 – ASP en SAAS

 

52.1 Leverancier zal aan Opdrachtgever de in de Overeenkomst tussen Partijen bepaalde Dienst op het gebied van ASP en/of SaaS verlenen alsmede de overige tussen Partijen overeengekomen Dienst(en) verrichten. Indien de Overeenkomst dat mede omvat zal Leverancier de in de Overeenkomst aangeduide programmatuur op de door Leverancier aangegeven infrastructuur installeren. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van Opdrachtgever of die van derden.

 

52.2 Indien de Dienstverlening aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst tevens het maken van back-ups van gegevens van Opdrachtgever omvat, zal Leverancier met inachtneming van de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen periodes een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Opdrachtgever. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende een tussen Partijen overeen te komen termijn. Leverancier zal de back-up zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader.

 

Artikel 53 – Dienstverlening ASP en SaaS

 

53.1 Leverancier verricht de Dienstverlening slechts in opdracht van Opdrachtgever. Indien Leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

53.2 Leverancier kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

 

53.3 Leverancier kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Opdrachtgever.

 

53.4 Indien Leverancier dienstverlening verricht op basis van door Opdrachtgever aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd. Opdrachtgever zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de dienstverlening uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien deze door Leverancier worden uitgevoerd of verzorgd. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de Dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier.

 

53.5 Leverancier is nimmer gehouden een fysieke drager met de in het kader van ASP en/of SaaS ter beschikking te stellen en te houden programmatuur, aan Opdrachtgever te verstrekken.

 

Artikel 54 – Onderhoud programmatuur

 

54.1 Indien schriftelijk overeengekomen verricht Leverancier het onderhoud van de in de Overeenkomst tussen Partijen bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur en indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur.

 

54.2 Het onderhoud en de eventueel andere overeengekomen Diensten worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Leverancier.

 

Artikel 55 – Dienstverlening onderhoud programmatuur

 

55.1 Opdrachtgever zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.

 

55.2 Indien Leverancier het onderhoud online verricht, zal Opdrachtgever zijnerzijds tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. Leverancier is gerechtigd het onderhoud op te schorten of te beperken indien de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten van Opdrachtgever niet voldoen aan de door Leverancier gestelde eisen.

 

55.3 Opdrachtgever zal alle door Leverancier verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur door Opdrachtgever indien dit naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk is. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan Leverancier het onderhoud opschorten of beperken.

 

55.4 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Leverancier zelf aan Opdrachtgever is geleverd, zal Opdrachtgever, indien Leverancier dit voor het onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-) documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Opdrachtgever verleent Leverancier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-) documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat Leverancier in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt.

 

55.5 Het onderhoud door Leverancier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de programmatuur en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

 

Artikel 56 – Nieuwe versies van de programmatuur

 

56.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Leverancier vanaf drie (3) maanden na het beschikbaar stellen van een nieuwe versie niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

 

56.2 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies Opdrachtgever een nieuwe schriftelijke overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Leverancier is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

 

56.3 Leverancier kan van Opdrachtgever verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

 

Artikel 57 – Uitsluitingen

 

57.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat het onderhoud aan de programmatuur niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:
i. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;
ii. wijziging van de programmatuur anders dan door of namens Leverancier;
iii. het gebruik van de programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie;
iv. wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van Leverancier valt;
v. het nalaten van Opdrachtgever om de programmatuur tijdig te laten onderhouden;
vi. het gebruik van een oude versie van de programmatuur die niet meer door Leverancier wordt onderhouden;
vii. herstel van verminkte of verloren gegevens;
viii. andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken.
57.2 Indien Leverancier onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in de gevallen genoemd onder lid 1 van dit artikel kan Leverancier de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door Opdrachtgever verschuldigde wegens (regulier) onderhoud onverlet laat.

 

Artikel 58 – Voorschot

 

58.1 Leverancier is gerechtigd, voordat met het onderhoud van de programmatuur een aanvang wordt gemaakt, een voorschot te verlangen ter hoogte van 50% (zegge: vijftig procent) van het te factureren bedrag dan wel, naar keuze van Leverancier, in het geval het gaat om een doorlopende opdracht, ter hoogte van maximaal 50% (zegge: vijftig procent) van de over de eerste zes (6) maanden verwachte te factureren bedragen.

 

58.2 Indien en voor zover geen of geen tijdige betaling plaatsvindt, is Leverancier gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat betaling alsnog heeft plaatsgevonden en, naar keuze van Leverancier, een redelijk voorschot voor de nog te verrichten werkzaamheden is betaald.

 

Artikel 59 – Verrichten van de werkzaamheden

 

59.1 Tussen Opdrachtgever en (de betrokken medewerker(s)) van Leverancier ontstaat nimmer een arbeidsovereenkomst. Leverancier is aansprakelijk voor de afdracht van sociale en fiscale wettelijk verplicht verschuldigde bedragen betreffende de betrokken medewerker(s) en vrijwaart Opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid ter zake.

 

59.2 Opdrachtgever is gehouden Leverancier, dan wel haar medewerkers, in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij toegankelijk te maken voor Leverancier en/of haar medewerkers en eventuele (master)passwords, voor zover van toepassing, aan Leverancier dan wel haar betrokken medewerker(s) bekend te maken.

 

59.3 Eventuele tijdsbesteding door Leverancier terwijl Opdrachtgever zich niet aan zijn verplichtingen in dit artikel houdt worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, met een minimum van één (1) dagdeel.

 

59.4 Indien de werkzaamheden een project betreffen waarvoor een gelimiteerde tijdsduur is afgesproken en het project naar het oordeel van Leverancier niet binnen de afgesproken tijdsduur kan worden afgerond, zal Leverancier aan Opdrachtgever hiervan mededeling doen met vermelding van de naar het oordeel van Leverancier in redelijkheid nog benodigde tijdsduur voor afronding. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt de tijdsduur van het project in dat geval verlengd met de door Leverancier aangegeven periode, waarbij de projectvergoeding wordt aangepast naar rato van de extra tijdsduur.

 

59.5 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan medewerkers van Leverancier rechtstreeks te benaderen voor het verrichten van de overeengekomen of andere werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, op straffe van een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend Euro) per geval.

 

Artikel 60 – Aansprakelijkheid

 

60.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of niet goed functioneren van door Leverancier of haar medewerker(s) verrichte werkzaamheden of gemaakte oplossingen, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van opzet, grove schuld en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier en/of haar medewerker(s). De aansprakelijkheid van Leverancier krachtens dit artikellid is evenwel te allen tijde beperkt tot directe schade tot een maximum van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) dan wel, in het geval dit lager is, het maximaal door Leverancier aan Opdrachtgever gefactureerde nettobedrag. Leverancier is voorts nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook.

 

60.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Leverancier lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en/of enige toepasselijke schriftelijke bepaling, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van Leverancier en vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden als gevolg daarvan.

 

Onderdel E – Hardware

 

Artikel 61 – Toepasselijkheid

 

De bepalingen van dit Onderdeel E van de Aanvullende Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten ter zake de verkoop, verhuur en/of onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken.

 

Artikel 62 – Aflevering bij verkoop

 

62.1 De door Leverancier aan Opdrachtgever verkochte zaken zullen aan Opdrachtgever worden geleverd af-magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Leverancier de aan Opdrachtgever verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats. In dat geval zal Leverancier Opdrachtgever, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de zaken af te leveren. De door Leverancier aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

 

62.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn in de koopprijs van de zaken niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d.

 

62.3 Leverancier zal de zaken verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Leverancier geleverde zaken, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden wegens niet naleving van dergelijke voorschriften. Indien Opdrachtgever Leverancier verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien Leverancier daartoe verplicht is, kan Leverancier dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven, onder de voorwaarde dat genoemde materialen altijd eigendom blijven van Opdrachtgever.

 

62.4 Leverancier is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.

 

Artikel 63 – Verhuur en gebruik apparatuur

 

63.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is in de verhuur van de apparatuur niet begrepen de ter beschikking stelling van programmatuur en gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de apparatuur. Hiertoe behoren onder meer batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

 

63.2 Opdrachtgever wordt geacht de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen.

 

63.3 Opdrachtgever zal de apparatuur steeds met uitsluiting van derden in overeenstemming met de op grond van de Overeenkomst beoogde bestemming gebruiken. Opdrachtgever is verplicht de apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur aan enige derde in onderhuur te geven of enige derde anderszins in enige vorm het gebruik of medegebruik ervan te geven.

 

63.4 Gebruik van de apparatuur zal uitsluitend geschieden op de in voorkomend geval tussen Partijen overeengekomen plaats. Opdrachtgever zal zelf de apparatuur installeren, monteren en gebruiksgereed maken.

 

63.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens enige derde te gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.

 

63.6 Opdrachtgever zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. Opdrachtgever zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de apparatuur. Bij schade aan de apparatuur zal Opdrachtgever Leverancier daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever is voor schade aan de apparatuur jegens Leverancier en de door de schade getroffen derden volledig aansprakelijk.

 

63.7 Opdrachtgever zal de apparatuur bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat aan Leverancier teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

63.8 Opdrachtgever zal Leverancier terstond, maar in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur na beslaglegging, schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de apparatuur, (waaronder een eventueel faillissementsbeslag), onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Opdrachtgever zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de Overeenkomst. Opdrachtgever is jegens Leverancier aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de apparatuur.

 

Artikel 64 – Verandering van de staat van de verhuurde apparatuur

 

64.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de verhuurde apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Leverancier is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Opdrachtgever gewenste veranderingen en toevoegingen. Leverancier is tevens gerechtigd bij het geven van zijn toestemming een last aan Opdrachtgever op te leggen of de huurprijs te verhogen.

 

64.2 Opdrachtgever dient de aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor of bij het einde van de Overeenkomst ongedaan te maken of te verwijderen, tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

64.3 Tussen Partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Opdrachtgever aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek zijn. Opdrachtgever heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Leverancier. Leverancier is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

 

Artikel 65 – Onderhoud van apparatuur

 

65.1 De inhoud en omvang van door Leverancier te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen Partijen worden vastgelegd. Indien een dergelijke overeenkomst niet gesloten is, rust op Leverancier geen verplichting onderhouds- en/of storingswerkzaamheden te verrichten. Leverancier is in beginsel bereid om tegen haar gebruikelijke tarief en de hierna genoemde voorwaarden de werkzaamheden te verrichten.

 

65.2 Opdrachtgever zal alle door Leverancier verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, daaronder begrepen staking van het gebruik van de apparatuur. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Leverancier of door Leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Leverancier ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan Leverancier het onderhoud opschorten of beperken. Indien Leverancier onderhoudsdiensten verricht op basis van door Opdrachtgever aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en voor rekening en risico van Opdrachtgever worden aangeleverd. Het onderhoud door Leverancier laat onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de apparatuur en de wijze waarop de apparatuur wordt gebruikt.

 

65.3 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichting voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld.

 

65.4 Gedurende de tijd dat Leverancier de apparatuur in verband met onderhoud onder zich heeft, heeft Opdrachtgever geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

 

65.5 Alvorens de apparatuur voor onderhoud aan te bieden draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige reservekopie is gemaakt.

 

65.6 De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door Leverancier geleverde apparatuur, gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur, installeren van niet door Leverancier geleverde programmatuur of van buiten komende oorzaken behoren niet tot de verplichtingen van Leverancier en zijn derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

 

65.7 Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal, of beschadiging van de apparatuur ook gedurende de periode dat Leverancier deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft.

 

65.8 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
i. de kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires;
ii. de kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Leverancier;
iii. werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van de apparatuur;
iv. modificaties aan de apparatuur;
v. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

 

Artikel 66 – Correctief en preventief onderhoud

 

66.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. Opdrachtgever zal Leverancier desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Opdrachtgever en Leverancier zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop correctief en/of preventief onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft Opdrachtgever geen recht op vervangende apparatuur.

 

66.2 Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken als bedoeld in het vorige lid is:
i. het herstel van gebreken die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft aanvaard;
ii. herstel van gebreken als gevolg van oorzaken die van buiten komen;
iii. herstel van gebreken die aan Opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend;
iv. herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of gebruik in strijd met de documentatie;
v. herstel van gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de apparatuur in strijd met de gebruiksbestemming;
vi. herstel van gebreken die het gevolg zijn van door of namens Opdrachtgever aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.

 

66.3 Indien Leverancier de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, zal Leverancier aan Opdrachtgever de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier in rekening brengen.

 

66.4 Leverancier is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”center” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1575889253145{background-color: #003764 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” z_index=””][vc_column css=”.vc_custom_1577118088372{padding-right: 21px !important;padding-left: 21px !important;}”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”” el_class=”mobile-hide”][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1577732649636{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”70px” css=”.vc_custom_1577732635795{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”568″ img_size=”full” alignment=”center” qode_css_animation=”” el_class=”bullit-top mobile-hide”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”center” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

Vragen? Neem contact met ons op.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][button target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Bespreek de mogelijkheden” link=”/contact/” margin=”10px 10px 0 0″ color=”#ffffff” hover_color=”#003764″ background_color=”#003764″ hover_background_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff” hover_border_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1575546010357{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” z_index=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1578039828776{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”]

IP-Connected. Zekerheid in verbinding.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][vc_single_image image=”55″ img_size=”full” alignment=”right” qode_css_animation=””][/vc_column][/vc_row]