Disclaimer

IP-Connected B.V., gevestigd aan de Pelikaanweg 46 in Lelystad (hierna te noemen: ‘IP-C’), wil u hartelijk welkom heten op deze website (IP-Connected.nl). Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van deze website is door IP-C zorgvuldig samengesteld. IP-C zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Gebruik van deze website is derhalve geheel op eigen risico.

IP-C is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door IP-C verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en IP-C tot stand komen.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van IP-C of die van licentiegevers. IP-C behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor.

Mocht het zo zijn dat IP-C per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, stuur dan een bericht naar info@IP-Connected.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat IP-C verplicht is tot enige schadevergoeding.

IP-C behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Als u een klacht heeft, dan hoort IP-C dat graag. Stuur uw klacht naar info@IP-Connected.nl