Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen

Hoofdstuk II – Aanvullende voorwaarden

Artikel 1 – Definities

De volgende termen gebruikt in het vervolg van deze Algemene Voorwaarden kennen de navolgende definities:
a. Aanvullende voorwaarden: voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke producten en/of Diensten en die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
b. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden;
c. Dienstbeschrijving: bijlage bij de Overeenkomst waarin de Dienst is beschreven.
d. Diensten: door of namens Leverancier aan Opdrachtgevers te verlenen elektronische communicatie-, ICT of andere, daarmee samenhangende diensten;
e. Leverancier: IP-Connected B.V.;
f. Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Leverancier een Overeenkomst wenst aan te gaan dan wel is aangegaan voor de levering van producten en/of Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
g. Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan Leverancier de daarin genoemde producten en/of Diensten aan Opdrachtgever levert;
h. Partij(en): de Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”);
i. Raamovereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever op grond en onder voorwaarde waarvan Leverancier en Opdrachtgever diverse Overeenkomsten met elkaar kunnen aangaan;
j. Voorzieningen: alle kabels, rand-, meet- of andere apparatuur, modems, smartcards en eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie en programmatuur die eigendom zijn en blijven van Leverancier en die Opdrachtgever ten behoeve van de Diensten van Leverancier huurt of in bruikleen heeft of die door Leverancier op de locatie van Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst zijn aangebracht of geplaatst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, ongeacht enig andersluidend beding in enig van Opdrachtgever of derden afkomstig document van welke datum dan ook, van toepassing op alle aanbiedingen, Raamovereenkomsten en Overeenkomsten waarbij Leverancier aan Opdrachtgever producten en/of Diensten van welke aard dan ook levert.

2.2 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, de Raamovereenkomst en de Algemene Voorwaarden geldt de volgende rangorde:

i. Raamovereenkomst;
ii. Overeenkomst;
iii. Algemene Voorwaarden en (indien van toepassing) Aanvullende Voorwaarden;
iv. Service Level Agreement; en
v. Verwerkersovereenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Leverancier van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen en bedingen binden Leverancier slechts voor zover deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand:

i. door en op de datum van ondertekening door beide Partijen van een aanbieding van Leverancier of enig ander document;
ii. op de datum van ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van Leverancier dat de aanvraag van Opdrachtgever is geaccepteerd;
iii. wanneer Opdrachtgever Leverancier feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.

2.5 Leverancier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier (4) weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking.

Artikel 3 – Verkoopcondities

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. Alle aangegeven prijzen en tarieven zijn netto, exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door Leverancier apart in rekening worden gebracht.

3.2 Technische beschrijvingen hebben een zuiver informatief karakter. Wijzigingen die het essentiële karakter van het aangeboden product en/of Dienst niet aantasten worden voorbehouden.

3.3 Wanneer gedurende de periode gelegen tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van aflevering van het product en/of de Dienst kostprijsverhogingen ontstaan ten gevolge van verhogingen en/of toeslagen op de vracht- en douanetarieven van de goederen of ten gevolge van Overheidsbesluit en/of maatregelen die boven de normale handelsrisico’s uitgaan of indien als gevolg van maatregelen voortvloeiend uit het Verdrag van Rome (E.E.G.-verdrag) of daaruit volgende verdragen de kostprijsfactoren van welke aard dan ook verhogingen ondergaan, is Leverancier gerechtigd aan Opdrachtgever deze verhogingen en/of toeslagen dienovereenkomstig op de prijzen van de lopende orders in rekening te brengen.

3.4 Bij uitgestelde uitvoeringen heeft Leverancier de bevoegdheid kostprijsverhogingen welke het gevolg zijn van fluctuaties in de buitenlandse valutakoersen op de prijzen van de lopende orders in rekening te brengen.

3.5 Leverancier is per 1 juni van elk jaar gerechtigd de prijzen en tarieven te verhogen, volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 januari – 31 december. Indien de CBS Consumentenprijsindex in enig jaar negatief is, zullen de dan geldende prijzen en tarieven niet worden aangepast. Leverancier behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen en tarieven, na Opdrachtgever daarvan minimaal vier (4) weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen.

3.6 Leverancier is te allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelen van de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand zal blijven.

Artikel 4 – Wijziging en uitbreiding van werkzaamheden, prestaties en/of leveringen

4.1 Indien Leverancier op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Opdrachtgever aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken de meerkosten in rekening worden gebracht. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Leverancier en de overeengekomen tarieven van Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 5 – Betalingen

5.1 Leverancier brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen als volgt in rekening:

i. eenmalig verschuldigde bedragen worden op leverdatum gefactureerd;
ii. periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van de Dienst;
iii. gebruikskosten en op tijd en materiaal gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

5.2 Betalingen dienen als volgt te geschieden:

i. per automatische incasso op factuur; giraal/per bank vooraf;
ii. onder rembours; in welk geval aan Opdrachtgever rembourskosten in rekening worden gebracht van, € 25,- per factuur;

5.3 In het geval de betaling op factuur plaatsvindt, zal dat per automatische incasso plaatsvinden en dient Opdrachtgever aan Leverancier een machtiging tot incasso af te geven. Op de factuur wordt aangekondigd op welke datum Leverancier het factuurbedrag van de rekening van Opdrachtgever zal afschrijven. Indien en voor zover betaling op factuur niet per automatische incasso plaatsvindt, dient de betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na verzending door Leverancier van de factuur.

5.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is Leverancier gerechtigd tot de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente) en tot redelijke vergoeding van (buiten) gerechtelijke kosten en incassokosten, te berekenen over het totale factuurbedrag voor iedere periode van een maand of gedeelte daarvan dat betaling na verloop van de in dit artikel genoemde betalingstermijn achterwege is gebleven. De buitengerechtelijke kosten en incassokosten worden reeds nu voor alsdan bepaald op 15% berekend over de volledige vorderingen van Leverancier met een minimum van € 250,- (exclusief B.T.W.).

5.5 Afwijkende betalingstermijnen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijn treedt automatisch – zonder dat hiervoor enige nadere verklaring is vereist – het bepaalde in het vorige lid van dit artikel in werking.
5.6 De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden.

5.7 Bezwaren tegen gefactureerde bedragen, dienen vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan Leverancier kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Leverancier beslissend, tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

5.8 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot opschorting voor het betwiste deel van de vordering. Indien Opdrachtgever een beroep doet op opschorting zal zij Leverancier binnen vijf (5) werkdagen op de hoogte stellen van de redenen daarvan.

Artikel 6 – Borgstelling, waarborg, bankgarantie

6.1 Leverancier heeft het recht om van Opdrachtgever zekerheden te vorderen in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of een andere vorm van zekerheid als er gerede twijfel bestaat of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen.

6.2 Het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Opdrachtgever over een periode van zes (6) maanden aan Leverancier verschuldigd zal zijn ter zake van de overeengekomen goederen en/of Diensten.

6.3 Leverancier is gerechtigd – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat – leveringen op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door Opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

6.4 Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Leverancier meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie of een andere vorm van zekerheid kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald.

6.5 Over betaalde waarborgsommen wordt door Leverancier geen rente vergoed.

Artikel 7 – Leveringstermijn

7.1 Een tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn vangt aan op het moment van ontvangst door Leverancier van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte dan wel veertien (14) dagen nadat orderbevestiging door Leverancier aan Opdrachtnemer is verzonden, mits Leverancier in het bezit is van alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Voor leveringen waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen offerte en/of orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur als orderbevestiging beschouwd. In dat geval vangt de leveringstermijn, indien en voor zover van toepassing, aan op de factuurdatum.

7.3 Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. Verzuim van Leverancier treedt pas in nadat Opdrachtgever Leverancier schriftelijke in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Leverancier niet binnen die redelijke termijn nakomt.

7.4 Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, zullen Leverancier en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van levering zoveel mogelijk na te komen, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Risico, vervoer en opslag

8.1 Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering, dan wel op het moment dat deze anderszins aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

8.2 Verlading en vervoer van alle goederen, ook die welke franco verkocht zijn, geschieden voor risico van Opdrachtgever. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van Opdrachtgever te zijn aanvaard.

8.3 Leverancier heeft het recht goederen die, door oorzaken onafhankelijk van haar wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen van Opdrachtgever als had levering plaatsgevonden, daaronder begrepen de kosten van opslag.

8.4 De keuze van het vervoermiddel is aan Leverancier, ook bij niet franco-verzendingen. Belemmeringen of tijdelijke verhindering van het gekozen vervoermiddel verplichten Leverancier niet een ander vervoermiddel te nemen. Leverancier is niet aansprakelijk voor schaden voortvloeiende uit het uitvallen, door welke oorzaak ook, van het door Leverancier gekozen vervoermiddel.

8.5 Goederen, die niet in ontvangst zijn genomen uiterlijk binnen drie (3) dagen nadat zij ter aflevering zijn aangeboden, worden op de plaats daartoe aangewezen volgens contract en/of de wet en/of het algemeen gebruik door Leverancier opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Reclame

9.1 Afwijkingen in de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde goederen dan wel van de verpakking daarvan die bij (af)levering van de goederen door of vanwege Opdrachtgever worden/zijn geconstateerd, dient Opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het geleverde goed in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

9.2 Leverancier is slechts aansprakelijk voor vervanging van de goederen of gedeelten daarvan waarover conform het voorgaande artikellid door Opdrachtgever gereclameerd wordt. Leverancier is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever ten gevolge van gebreken in hoedanigheid, maat en staat van de opgeleverde goederen geleden schade.

9.3 Opdrachtgever dient Leverancier in de gelegenheid te stellen de goederen in de staat waarin deze zijn afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is.

9.4 Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen vijf (5) dagen na verzenddatum van de facturen bij Leverancier te worden ingediend.

9.5 Elk beroep op compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Garanties

10.1 Leverancier zal de producten en/of Diensten leveren in overeenstemming met in de Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Diensten die afhankelijkheid kennen van een mobiel telecommunicatie- of Wifi-netwerk zullen enkel deugdelijk blijken te kunnen functioneren indien voldoende bedekking van deze netwerken aanwezig is. Leverancier garandeert niet dat er voldoende bedekking van deze netwerken aanwezig is en garandeert ook geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten.

10.2 Leverancier verstrekt gedurende een termijn van één (1) jaar vanaf de datum van aflevering garantie op de door Leverancier geleverde (en/of gemonteerde) producten en/of Diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien Leverancier goederen heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan gelden uitsluitend de garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.

10.3 Onderdelen, gebrekkig ten gevolge van constructie- en/of materiaalfouten worden door Leverancier gedurende deze termijn kosteloos vervangen of hersteld, ter keuze van Leverancier. Arbeidsloon is voor rekening van Leverancier. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden ingevolge artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden automatisch eigendom van Leverancier.

10.4 De garantieperiode voor systeemsoftware bedraagt drie (3) maanden, ingaande op de dag na levering van de systeemsoftware. De garantie op systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten in het geval de software niet functioneert conform de tussen partijen overeengekomen technische en functionele specificaties. Leverancier garandeert niet dat de systeemsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.

10.5 Opdrachtgever is verplicht binnen vijf (5) dagen na het constateren van enig gebrek Leverancier daarvan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen op straffe van verval van zijn rechten voortvloeiende uit het bepaalde van dit artikel. Garantie wordt alleen verleend op zaken waarvan Opdrachtgever kan aantonen dat hij deze binnen de garantieperiode van Leverancier geleverd heeft gekregen. Geen garantie zal worden verleend ten aanzien van gebreken of beschadigingen optredend door onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever.

10.6 De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht op een door Leverancier aan te geven adres.

10.7 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, drie (3) maanden bedraagt.

10.8 Indien door Leverancier uit hoofde van de door Leverancier schriftelijk aangegane garantieverplichtingen wordt overgegaan tot herstel of vervanging van de door Leverancier geleverde goederen en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is Opdrachtgever gehouden het te bewerken goed, dan wel de te bewerken plaats, vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. De kosten van transport van de goederen die onder de garantie van dit artikel vallen van Opdrachtgever naar Leverancier dan wel, ter keuze van Leverancier, rechtstreeks van Opdrachtgever naar de betreffende fabrikant of leverancier, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.9 De garantie vervalt indien:

i. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Leverancier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
ii. de zaken naar het oordeel van Leverancier zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
iii. typenummers, serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
iv. wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht;
v. door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
vi. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) zaken;
vii. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
viii. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
ix. de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van door Leverancier geleverde goederen gaat eerst op Opdrachtgever over zodra deze alles heeft voldaan wat aan Leverancier ter zake van de levering van die goederen (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.

11.2 Zolang de eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de goederen niet vervreemden, verpanden, in enigerlei vorm tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen.

11.3 Indien Opdrachtgever niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet, is Leverancier bevoegd om door Leverancier geleverde goederen waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van Leverancier te vorderen. Opdrachtgever zal door Leverancier met het oog op de terugneming van bedoelde goederen worden gecrediteerd voor de waarde die ter beoordeling van Leverancier aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van de uit een en ander voor Leverancier voortvloeiende schade.

Artikel 12 – Medewerking door opdrachtgever

12.1 Opdrachtgever zal steeds tijdig al die informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk kan zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

12.2 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie en (hulp) middelen, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt aan Leverancier of als Opdrachtgever anderszins tekort schiet in zijn verplichtingen, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

12.3 Opdrachtgever zal medewerkers van Leverancier steeds toegang geven tot de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd dan wel waar de Diensten geleverd moeten worden.

Artikel 13 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

13.1 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële contractduur verlengd voor onbepaalde duur, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële contractduur. Overeenkomsten die krachtens de geldende wet- en regelgeving naar hun aard niet langer aangegaan mogen worden dan vijf (5) jaar, zullen na het verstrijken van die vijf (5) jaar niet stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur. Deze overeenkomsten kunnen wel op initiatief van Opdrachtgever worden verlengd.

13.2 Een Overeenkomst aangegaan of verlengd voor onbepaalde duur kan door Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen, schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Leverancier is gerechtigd om de Overeenkomst voor onbepaalde duur na goed zakelijk overleg en onder opgave van reden schriftelijk op te zeggen. Indien een minimale duur is overeengekomen, geldt dat opzegging eerst kan geschieden na verloop van de minimale duur. Indien partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden voor Leverancier. Voor Overeenkomsten die krachtens de geldende wet- en regelgeving naar hun aard niet langer aangegaan mogen worden dan vijf (5) jaar, zal de contractduur voor onbepaalde tijd worden geconverteerd naar een Overeenkomst voor bepaalde duur. Deze overeenkomsten kunnen wel op initiatief van Opdrachtgever worden verlengd.

13.3 Indien Opdrachtgever een Dienst vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt is Leverancier gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd.

13.4 Naast het bepaalde in de voorgaande leden is Leverancier gerechtigd levering van de Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste drie (3) maanden, indien technische of (bedrijfs)economische redenen daartoe noodzaken. In dat geval biedt Leverancier zo mogelijk een vervangende dienst aan. Indien Opdrachtgever de dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat Leverancier de dienstverlening staakt.

13.5 Het bepaalde in het voorgaande lid is tevens van toepassing indien Leverancier niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die buiten de macht van Leverancier liggen.

Artikel 14 – Opschorting

14.1 Naast de wettelijke gronden voor opschorting, is Leverancier gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en, indien van toepassing, apparatuur en/of het netwerk van Leverancier los te koppelen, uit te schakelen of de elektronische toegang ertoe te blokkeren indien:

i. Leverancier daartoe verplicht wordt door een overheidsinstelling of toezichthouder;
ii. dit noodzakelijk is voor de naleving (of handhaving) van (gewijzigde) wet- of regelgeving;
iii. Leverancier daarmee uitvoering geeft aan een gerechtelijk bevel of een vonnis;
iv. de kwaliteit of beschikbaarheid van de Diensten die Leverancier aan andere klanten levert, wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van Opdrachtgever of diens personeel, of door de apparatuur van Opdrachtgever;
v. de veiligheid van personen of goederen wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van Opdrachtgever of diens personeel;
vi. sprake is van een situaties waarin onmiddellijk moet worden gehandeld, bijvoorbeeld om de veiligheid van personen of de integriteit van het netwerk te beschermen;
vii. er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat het aanbieden of gebruiken van informatie of diensten die via de Dienst worden aangeboden wettelijk niet is toegestaan dan wel onrechtmatig is jegens derden.

14.2 Opdrachtgever blijft gedurende de in het voorgaande lid bedoelde periode van de opschorting betaling verschuldigd.

14.3 Voor zover Leverancier de dienstverlening heeft opgeschort omdat Opdrachtgever een verplichting niet nakomt, dan is Leverancier bij hervatting van de dienstverlening na opschorting gerechtigd om aan Opdrachtgever eventuele kosten voor heraansluiting in rekening te brengen.

Artikel 15 – Ontbinding van de overeenkomst

15.1 Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Opdrachtgever:

i. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
ii. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

15.2 In geval van niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen, daaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, is Leverancier bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd haar aanspraken op schadevergoeding. Leverancier is alsdan voorts bevoegd ook alle andere met betrokken Opdrachtgever lopende Transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te beëindigen, waarbij steeds al het aan Leverancier verschuldigde ten gevolge daarvan onmiddellijk opeisbaar is.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid van Leverancier en vrijwaring

16.1 Leverancier is nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan, naar keuze van Leverancier:

i. vervanging of reparatie van ondeugdelijke goederen, nadat deze aan Leverancier zijn teruggezonden, ofwel
ii. vergoeding van de directe schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke goederen.

16.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel, aan derden verschuldigde boetes en vergoedingen en verminderde goodwill, uit welken hoofde of van welke aard ook.

16.3 Leverancier is overigens ook in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan, respectievelijk door de werking of niet-werking van het door Leverancier geleverde of bewerkte goederen en/of Diensten of voor schade aan goederen en personen, welke of wie ook, al dan niet toegebracht door personeel in de dienst van Leverancier.

16.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen drie (3) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.

16.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van Leverancier.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier en medewerkers van Leverancier voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen.

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

17.2 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van Personeel alsmede een tekortkoming jegens Leverancier van de toeleveranciers van Leverancier of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Leverancier.

17.3 De verplichtingen van Partijen worden opgeschort en de eventuele levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de overmacht.

17.4 Wanneer de overmachtsituatie langer duurt dan drie (3) maanden dan wel nakoming geheel onmogelijk zijn, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal Opdrachtgever een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

18.1 Met inachtneming van de in de Overeenkomst en de Raamovereenkomst gestelde beperkingen en voorwaarden, verleent Leverancier aan de Opdrachtgever een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde producten en/of Diensten te gebruiken in de vorm waarin ze zijn geleverd dan wel ter beschikking zijn gesteld, en wel uitsluitend voor interne doeleinden en voor zover noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Diensten.

18.2 De intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle door Leverancier krachtens of in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken, met inbegrip van documentatie, berusten bij Leverancier of zijn leveranciers en/of bij de derde die Leverancier heeft gemachtigd de programmatuur, apparatuur of andere zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.

18.3 Leverancier spant zich maximaal in om te waarborgen dat het gebruik door de Opdrachtgever van de programmatuur, apparatuur en andere door Leverancier in verband met de producten en/of Diensten ter beschikking gestelde zaken geen inbreuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van derden.

18.4 Leverancier zal de Opdrachtgever vrijwaren en verdedigen tegen aanspraken van derden die verband houden met vermeende inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden door programmatuur, apparatuur of andere door Leverancier in verband met de Dienst(en) ter beschikking gestelde zaken, op voorwaarden dat Opdrachtgever:

i. Leverancier onverwijld van dergelijke aanspraken in kennis stelt;
ii. de aanspraken niet erkent; en
iii. medewerking verleent aan de verdediging tegen dergelijke aanspraken.

18.5 De vrijwaringsverplichting vervalt indien en voor zover de vermeende inbreuk redelijkerwijs kan worden toegeschreven aan misbruik van of aanpassingen aan de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere zaken door de Opdrachtgever, diens klanten, gelieerde ondernemingen, agenten of onderaannemers, wanneer de (vermeende) inbreuk een indirecte inbreuk betreft, of wanneer de (vermeende) inbreuk oorsprong heeft in de combinatie van de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken met andere producten, programmatuur of elementen die niet geleverd zijn door Leverancier.

18.6 Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden als gevolg van een handeling of omissie aan de zijde van Leverancier, dan zal Leverancier, naar eigen keuze:

i. maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen, zoals het vervangen van de inbreukmakende Dienst voor een functioneel gelijkwaardige andere dienst of het wijzigen van de Dienst zodat deze niet langer meer inbreuk maakt maar functionele wel gelijkwaardig blijft, of
ii. de Diensten beëindigen en aan de Opdrachtgever eventueel reeds ontvangen bedragen voor nog niet verleende diensten terug betalen.

Artikel 19 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

19.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voor zover het Leverancier betreft tevens de Telecommunicatiewet na te komen.

19.2 Opdrachtgever zal Leverancier steeds tijdig en deugdelijk informeren of enige verwerking in het kader van een Overeenkomst onder de AVG valt en of deze verwerking moet worden en/of is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Opdrachtgever. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor Leverancier, zal Opdrachtgever deze vergoeden.

19.3 Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de AVG alle verplichtingen van de AVG zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld op grond van de AVG.

19.4 Leverancier verzamelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, niet meer persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of diens werknemers dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden slechts in het kader van de bedrijfsvoering van Leverancier gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk verplicht is.

19.5 Leverancier verstrekt persoonsgegevens van Opdrachtgever en/ of diens werknemers aan derden indien Leverancier hiertoe op grond van wettelijke bepalingen verplicht is dan wel nadat Opdrachtgever hiertoe voor een bepaald geval schriftelijk toestemming heeft gegeven.

19.6 Leverancier draagt zorg voor adequate organisatorische en technische maatregelen om de gegevens van Opdrachtgever te beveiligen.

Artikel 20 – Audit

20.1 Leverancier is gerechtigd naleving van de Algemene Voorwaarden en overige verplichtingen van Opdrachtgever ter zake de geleverde producten en/of Diensten te (laten) onderzoeken (hierna te noemen: ‘Audit‘). Opdrachtgever is verplicht Leverancier of de, in opdracht van Leverancier, controlerende instantie toe te laten en alle medewerking te verlenen zodat de Audit daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

20.2 Leverancier zal de Audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan Opdrachtgever van tenminste vijf (5) werkdagen en slechts indien en voor zover Leverancier goede gronden heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet voldoet aan diens genoemde verplichtingen.

20.3 De met de Audit gemoeide kosten, vergoedingen en onkosten met inbegrip van redelijke door Opdrachtgever gemaakte interne kosten, zijn volledig voor de rekening van Leverancier, tenzij uit de Audit blijkt dat er sprake is van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van diens genoemde verplichtingen, dan wel grove schuld, opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 21- Overdracht van rechten

21.1 Door Leverancier aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de Diensten zijn strikt persoonlijk. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten (door) te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

21.2 Leverancier is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat Leverancier echter op geen enkele wijze van zijn verplichtingen.

21.3 Leverancier heeft het recht de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aan andere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan Leverancier deel uitmaakt en/of aan derden. Opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval Leverancier hiertoe overgaat, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.

Artikel 22 – Geheimhouding

Partijen dienen alle bedrijfsinformatie, technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven die van vertrouwelijke aard zijn en aan de andere Partij bekend worden gemaakt en andere vertrouwelijke informatie betreffende de andere Partij, strikt geheim te houden. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt dient de bekendmaking van dergelijk materiaal aan zijn werknemers, agenten of onderaannemers te beperken tot diegenen die daarvan kennis moeten hebben in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst en Overeenkomst en dient ervoor te zorgen dat de betreffende werknemers, agenten of onderaannemers gebonden worden door dezelfde geheimhoudingsverplichtingen.

Artikel 23 – Non-concurrentie

Elk van de Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot een jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De andere partij is gerechtigd om aan de bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 24 – Volledigheid

24.1 Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van een overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling.

24.2 Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet- afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.

Artikel 25 – Rechts- en forumkeuze

25.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

25.2 Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.